Vodja projekta: v. d. ravnatelja Alojzij Adamič 

Koordinatorici projekta: Adrijana Lampe Mikuž, Andreja Fak Konzorcijski partnerji:
  • poslovodeči konzorcijski partner CIRIUS Vipava, v. d. ravnatelja Alojzij Adamič,
  • OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto, ravnateljica Vida Marolt,
  • OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj, ravnatelj Matjaž Barič,
  • OŠ Stanka Vraza Ormož, ravnateljica mag. Mojca Visenjak,
  • Združenje Bodi zdrav, predsednik Danilo Koren.

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA (CIRIUS VIPAVA)

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava je sodoben vzgojno-izobraževalni zavod, strokovno usposobljena in sodobno opremljena ustanova, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ima več kot 50-letno tradicijo izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Zaposleni imajo bogate izkušnje tudi pri delu z otroki in mladostniki s kombiniranimi motnjami in motnjami avtističnega spektra. Več si lahko preberete na spletni strani: http://www.cirius-vipava.si/

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA NOVO MESTO

Osnovna šola Dragotina Ketteja je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Šolo je ustanovila Mestna občina Novo mesto leta 1955. V obstoječi zgradbi na griču v Šmihelu poteka pouk od leta 1978 dalje. Šolo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami – z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Na šoli izvajajo prilagojen program OŠ z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja, v okviru mobilne službe pa specialni pedagogi nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja na okoliških osnovnih šolah. Vzporedno z vzgojno-izobraževalnim delom na šoli potekajo raznovrstni projekti in druge aktivnosti. Več si lahko preberete na spletni strani: http://dknm.splet.arnes.si/

OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj (OŠ MŠN) leži ob vznožju hriba v središču Črnomlja. Ime je dobila po partizanki, narodni herojinji Milki Šobar – Nataši. Zgrajena je bila leta 1970. Šolski okoliš obsega področje Bele krajine. Izvajajo se naslednji programi: devetletni prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja.  Zaposleni nudijo tudi dodatno strokovno pomoč, svetovanje staršem in otrokom v okviru Svetovalnice, govorno obravnavo otrok. OŠ MŠN izvaja veliko število interesnih dejavnosti in šolo v naravi. Zelo pridno pa sodelujejo v različnih projektih, tudi mednarodnih. Več si lahko preberete na spletni strani: http://www.osmsn.si/

OSNOVNA ŠOLA STANKA VRAZA ORMOŽ

Osnovna šola Stanka Vraza Ormož je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Šola je bila kot samostojni zavod ustanovljena leta 1980, oddelki OŠPP pri OŠ Ormož pa leta 1970. Šola izvaja prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja, mobilno službo. Šola sodeluje z različnimi institucijami in se vključuje v različne projekte. Več si lahko preberete na spletni strani: http://osstankavraza.splet.arnes.si/

ZDRUŽENJE BODI ZDRAV

Združenje bodi ZDRAV je humanitarno društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2008 za pomoč osebam z avtizmom. Društvo je svoje delovanje začelo predvsem s programi za informiranje in izobraževanje, zadnja leta pa izvaja tudi terapevtske in rehabilitacijske programe ter programe vseživljenjskega učenja (počitniški tabori). Informiranje in izobraževanje poteka predvsem v obliki okroglih miz in predavanj za starše otrok z avtizmom, strokovne delavce in širšo zainteresirano javnost. Več si lahko preberete na spletni strani: http://www.avtizem.eu/https://www.youtube.com/user/ZdruzenjeBodiZDRAV