CIRIUS Vipava je na podlagi preteklih izkušenj pri projektu PDUO (Program dodatnega usposabljanja odraslih) oblikoval projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU), ki ga sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  (http://www.mizs.gov.si/) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (http://www.eu-skladi.si/). Namen projekta je oblikovanje različnih oblik izobraževanja z namenom socialne vključenosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja, povezovanje šol in zavoda z lokalnim okoljem z namenom optimalnega razvoja in opolnomočenja ciljne populacije in njihovih kompetenc za zaposlitev ter vzpostavitev inovativnih oblik dela. V projekt je vključenih 22 mladostnikov z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju in drugimi motnjamiV projekt je CIRIUS Vipava vključen kot poslovodeči konzorcijski partner. Ostali konzorcijski partnerji so še OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto; OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj; Združenje bodi ZDRAV; OŠ Stanka Vraza Ormož.

Aktivnosti projekta izvajamo v obliki šestih modulov. Mentorji posameznih modulov so stična točka med vsemi deležniki (ciljna populacija, šola, starši, delodajalci, lokalno okolje), spremljajo ciljno populacijo, spoznavajo potrebe in interese učencev, dvigujejo kakovost njihovega življenja, pomagajo pri pridobivanju kompetenc in pri vključevanju v delovno okolje ter pripravljajo tranzicijske individualizirane programe.

Namen PDU:

 • nadgraditi in razširiti tranzicijski model na podlagi preteklih izkušenj,
 • oblikovanje različnih oblik izobraževanja z namenom socialne vključenosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja,
 • povezovanje šol in zavoda z lokalnim okoljem z namenom optimalnega razvoja in opolnomočenja ciljne populacije in njihovih kompetenc za zaposlitev,
 • vzpostavitev inovativnih oblik dela,
 • prenosljivost modela na širšo skupnost.

Cilji PDU:

 • predstaviti osebam z motnjo v duševnem razvoju inovativne oblike zaposlovanja, delovna opravila in možnosti nadaljnjega šolanja,
 • razvoj modularnih in drugih oblik usposabljanja,
 • spodbujanje oseb z motnjo v duševnem razvoju k iskanju ustrezne zaposlitve,
 • aktivnejše vključevanje v širše socialno okolje,
 • vzpostavitev mentorske mreže za individualizirano podporo posamezniku,
 • zagotoviti individualno spremljanje s tranzicijskim individualiziranim programom,
 • vzpostavljanje partnerskega odnosa med starši, delodajalci in strokovnim osebjem,
 • ponuditi možnost za izgradnjo in oblikovanje modela vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja, ki bo omogočal pridobivanje delovnih izkušenj.

Naše želje za prihodnost:

 • da bi se projekt preoblikoval v program, ki bi se izvajal v zadnjih letih šolanja,
 • da bi se oblikovale inovativne oblike dela, s katerimi bi se ciljna populacija lahko vključevala na trg dela,
 • da vplivamo na spremembo zakonodaje, ki ureja zaposlovanje naše ciljne populacije.

Šest modulov:

Modul 1: PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE

V okviru modula je predvidena priprava ciljne populacije na vzgojno-izobraževalne, delovne ter druge delovno-okupacijske in zaposlitvene vsebine.

Modul 2: IKT – seznanjanje in funkcionalna uporaba

S pridobljenimi znanji ciljna populacija nadgrajuje že pridobljene spretnosti za opravljanje različnih aktivnosti, vezanih na IKT. Učijo se uporabe fotokopirnega stroja in skenerja, uporabe fotoaparata in kamere ter uporabe računalniških programov za urejanje besedil, tabel, za oblikovanje fotografij, za oblikovanje spletne strani.

Modul 3: SODELOVANJE V OBRTNIH STORITVAH

Ciljna populacija nadgrajuje znanja in veščine z inovativnimi ter prilagojenimi oblikami zaposlitve v obrtnih delavnicah, podjetjih, v  storitvenih dejavnostih ter v javnih zavodih. Delo se izvaja ob spremstvu mentorja.

Modul 4: SKRB ZA OKOLJE

Ciljna populacija pridobljena znanja uporablja za oblikovanje inovativnih oblik dela, ki so vezane na skrb za neposredno okolje, v katerem biva: urejanje okolice in čistilne akcije, skrb za pravilno reciklažo, vključevanje v akcije v okviru promocije zelene tehnologije in reciklaže.

Modul 5: POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA

Ciljna populacija nadgrajuje znanja in veščine za razvoj kompetenc na področju kmetijskih panog in gospodinjskih del. Opravljanje gospodinjskih in kmetijskih opravil poteka individualno, glede na potrebe in interese posameznikov, oz. v okviru manjših skupin.

Modul 6: KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

V okviru projekta se ciljna populacija srečuje z oblikami prostočasnih dejavnosti, ki prispevajo k izboljšanju njihove kakovosti življenja.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN

EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA.